Ön Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

1.Satıcı Doğa Mobilya kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

Ataşehir Ferhatpaşa Yeditepe Cad. No:121 İstanbul / TÜRKİYE

+90 216 661 27 35

info@dogamobilya.com.tr

2.Alıcı kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.

TANIMLAR "Marka" :

ŞİRKET'in ön satışını yaptığı ‘Doğa Yatak’ , ‘Doğa Bedding’ veya ‘ Doğa Mobilya’ markasını ifade eder.

Ön Satış Süresi:

Her ayın 1 ile 30’u arasında müşterilerden taleplerin toplandığı ve ön satış sözleşmelerin akdedildiği süredir.

Teslimat Süresi :

Ön satış süresinin bitiminden itibaren başlayan 4 (dört) aylık süredir. Doğa Mobilya, bu süre içinde ön satışı yapılan ve bedeli ön satış süresi içinde tam ve peşin olarak ödenen Ürünün müşterinin belirlediği teslimat adresine teslim etmekle yükümlüdür.

Teslimat Adresi:

Müşterinin, ürününün teslim edilmesi için bildirmiş olduğu teslimat adresidir.

KONU:

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından yukarıda geçen marka ürünün müşteriye ön satışının yapılmasıdır.

Doğa Mobilya, ayın 1 ile 30’u arasında adı geçen markalı ürünlerin için ön satış sistemini açmaktadır. Ön satış sisteminde siparişlerin gecikmemesi için kota sınırı mevcuttur. Doğa Mobilya, ön satış süresi içinde iş bu ön satış sözleşmesini onaylayıp ilgili ürünlerin bedelini tam ve peşin olarak ödeyen müşterilerine ön satış süresinin kapanmasından itibaren 4 (dört) ay içinde ürünün müşterinin belirttiği adrese teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Doğa Mobilya, müşteriden almış olduğu paranın tamamını 3 iş günü içinde iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 1

Taraflar aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde yukarıda ünvanı yazılı şirketin satışını sunduğu iş bu sözleşmede geçen markalı modelleri kapsayan ürünün ön satışı hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 2

Doğa Mobilya iş bu sözleşmede geçen markalı modeli olan ürünlerin www.dogamobilya.com.tr adresinde belirtilen fiyat karşılığında müşteriye satmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3

Müşteri öncelikli olarak Doğa Mobilya’nın iş bu sözleşmede geçen markalı modeli olan ürün için www.dogamobilya.com.tr adresinde belirtilen fiyatı ödemeyi peşin ve tam olarak iş bu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde Doğa Mobilya’ya yapmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde iş bu sözleşme hiç akdedilmemiş sayılır.

MADDE 4

Doğa Mobilya ön satış süresinin bitiminden itibaren 4 (dört) aylık süre içinde ön satışı yapılan ve bedeli ön satış süresi içinde tam ve peşin olarak ödenen ürünün müşterinin belirlediği teslimat adresine teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Doğa Mobilya, müşteriden almış olduğu bedelin tamamını 3 iş günü içinde iade edecektir.

MADDE 5

Müşteri, tek taraflı olarak ön satış sözleşmesini feshini talep etmesi halinde Doğa Mobilya’ya ön satış sözleşmesi bedelinin %10’unu ceza koşulu olarak ödemeyi ve ayrıca Doğa Mobilya’nın tüm zararlarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan Doğa Mobilya ve müşteri mücbir sebeplerden dolayı birbirlerinden zararlarını talep etmeyecekleri hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 6

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmişlerdir.

MADDE 7

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ŞİRKET'in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları (bilgisayar kayıtları dahil) kesin delil niteliğindedir (HMK md. 193).

MADDE 8

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9

Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırı olduğu takdirde, taraflar kanuni açıdan kabul edilebilecek ve sözleşmenin söz konusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyi niyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunacaklardır. Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması halinde, sözleşmenin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir olunacaktır; ancak, söz konusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan kısım, taraflardan herhangi birinin bu sözleşmeyi akdetmesi için esaslı ve temel bir sebep teşkil ettiği taktirde, söz konusu taraf, kendi takdirine göre, diğer tarafa yazılı olarak göndereceği bildirim ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

MADDE 10

Tarafların tebligat adresleri faturada yer aldığı gibidir. Adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa on beş gün içinde bildirmedikleri takdirde iş bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.

Taraflar yukarıda yer alan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.